ATMT PL

Tanadug University of Traditional Tibetan Medicine

Jesteś tutaj: Strona główna   Dokumenty   Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

 

 Statut Stowarzyszenia Akademia Tradycyjnej

Medycyny Tybetańskiej Polska

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Stowarzyszenie Akademia Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 1. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy ”ATMT Polska”.

 

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kalisz.

 

§3

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
 1. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powstaje na czas nieokreślony.

 

§5

 1. Stowarzyszenie jest polską gałęzią Międzynarodowej Akademii Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej (International Academy for Traditional Tibetan Medicine,  IATTM).
 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o celach zbliżonych do celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników lub wypłacać wynagrodzenia Członkom przy wykonywaniu czynności dotyczących działalności statutowej, jeśli wykraczały one poza zakres prac innych Członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie zachowania oraz rozpowszechniana nauk tradycyjnej medycyny tybetańskiej.

 

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. organizowanie konferencji, kursów, seminariów i warsztatów poświęconych różnym aspektom medycyny tybetańskiej,

b. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez zapraszanie do Polski zagranicznych nauczycieli, organizowanie wyjazdów, staży, wykładów, prelekcji,

c.  organizowanie wystaw i imprez kulturalnych,

d.  tłumaczenie materiałów edukacyjnych na język polski,

e. wydawanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

f. odpłatną i nieodpłatną promocję materiałów dotyczących Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej.

 

§9

Stowarzyszenie może także wspierać finansowo i materialnie organizacje wymienione w paragrafie 5 powyżej.

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych

b. wspierających

c. honorowych

 

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, lub osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców, posiadająca obywatelstwo polskie oraz obcokrajowiec posiadający zameldowanie na terenie Polski, pełni zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich, którzy złożą pisemną deklarację członkostwa.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną  w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem  honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem  honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek IATTM (organizacji macierzystej), Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów

b. uczestnictwa w walnych zebraniach członków

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

d. regularnego wpłacania składek.

 

§14

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkowie honorowi posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)    dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności  do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu

b)    wykluczenia przez Zarząd:

–       z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok

–       z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia

c)    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

d)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

a)    Walne Zebranie Członków

b)    Zarząd

c)    Komisja Rewizyjna

§18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia (Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej) ulegnie zmniejszeniu o jedną osobę, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
 3. Kooptacji można dokonać w przypadku Członków Zarządu, pod warunkiem, że nie dotyczy ona Prezesa Zarządu.
 4. W przypadku zaistnienia potrzeby kooptacji Prezesa Zarządu, cały skład dotychczasowego Zarządu podaje się do dymisji, a Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd ponownie.
 5. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia (Zarządu lub Komisji Rewizyjnej) ulegnie zmniejszeniu o dwie osoby, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuję w drodze kooptacji, której dokonuje Walne Zebranie Członków.

 

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§21

 1. Najwyższą władzą  Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku, jako sprawozdawcze, i co 3 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 1 miesiąc przed jego terminem. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  zwołuje Zarząd:

a)    z własnej inicjatywy,

b)    na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

d)   w przypadku zaistnienia potrzeby kooptacji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 §22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)    określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)    uchwalanie zmian statutu,

c)    wybór i odwoływanie członków wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)    kooptacja członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji w przypadku, gdy zaistnieje                 taka potrzeba,

e)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

g)      rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu,

h)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)    podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia zwołuje prezes.

 

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

a)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b)    realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d)    planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f)      przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g)    zwoływanie Walnego Zebrania,

h)    kooptacja Członka Zarządu w przypadku zaistnienia takiej konieczności podczas trwania kadencji. Zarząd może           uzupełnić skład o jedną osobę,

i)    ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b)    ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c)    składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d)    wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,

e)    wnioskowanie do Walnego zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,

f)     wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków,

g)    kooptacja Członka Komisji rewizyjnej, w przypadku zaistnienia takiej konieczności podczas trwania kadencji.              Członkowie Komisji mogą uzupełnić skład o jedną osobę. 

 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§27

 1.  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)    składki członkowskie,

b)    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c)    dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

d)    wpływy z działalności statutowej.

 1. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

 

Sposób reprezentacji

§28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§30

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków określa sposób jego likwidacji.
 3. Majątek Stowarzyszenia zostaje przekazany na rzecz organizacji macierzystej (IATTM).

 

 

 


© 2021 ATMT PL  |  Dokumenty Stowarzyszenia
X